28 photos available

For rent: Zwedenburg 11, 2591 BA The Hague

Type of residence Apartment, gallery flat, apartment
Liveable area 82 m²
Acceptance Immediately
€1,600 /mo

General

***ENGLISH TEXT BELOW***

Mooi licht en ruim 4 kamer appartement (ca. 82m2) gelegen op de 1e verdieping met slaapkamers 3 slaapkamers en een zonnig balkon op het zuiden.

Je kunt tot laat genieten van de zon en het groen van het huis. Zeer centraal gelegen in de groene Mariahoeve ten opzichte van het centrum van Den Haag, het winkelcentrum 'Mariahoeve', op loopafstand is ook het treinstation '... More info
Features
All characteristics
Type of residence Apartment, gallery flat, apartment
Construction period 1964
Status Available
Offered since 22 June 2019

Features

Offer
Reference number Psg00344
Asking price €1,600 per month (upholstered)
Deposit €3,200
Heating €70
Upholstered Yes
Upholstered Upholstered
Acceptance Immediately
Offered since 22 June 2019
Last updated 02 July 2019
Construction
Type of residence Apartment, gallery flat, apartment
Floor 1st floor
Type of construction Existing estate
Construction period 1964
Roof materials Bitumen
Rooftype Flat
Isolations Largely insulated glazing
Surfaces and content
Effective area 82 m²
Kitchen area 5.5 m²
Content 246 m³
Surface area external storage rooms 6 m²
Surface area external, linked storage rooms 5 m²
Balcony 4 m²
Mapping
Number of floors 1
Number of rooms 4 of which (3 bedrooms)
Number of bathrooms 1 (and 1 separate toilet)
Outdoors
Location Near highway
Near public transport
Near school
Near shopping center
On a quiet street
Residential area
Energy consumption
Energy certificate E
Features
Water heating Instantaneous water heater
Heating Collective heating
Ventilation method Mechanical ventilation
Natural ventilation
Has a balcony Yes
Has cable TV Yes
Has an elevator Yes
Has a storage room Yes
Has ventilation Yes
Association of owners
Registered at Chamber of Commerce Yes
Annual meeting Yes
Reserve fund Yes
Long term maintenance plan Yes
Maintenance forecast Yes
Home insurance Yes

Definition

***ENGLISH TEXT BELOW***

Mooi licht en ruim 4 kamer appartement (ca. 82m2) gelegen op de 1e verdieping met slaapkamers 3 slaapkamers en een zonnig balkon op het zuiden.

Je kunt tot laat genieten van de zon en het groen van het huis. Zeer centraal gelegen in de groene Mariahoeve ten opzichte van het centrum van Den Haag, het winkelcentrum 'Mariahoeve', op loopafstand is ook het treinstation 'Mariahoeve' en verschillende openbaar vervoer verbindingen (tram en bus). Binnen een paar minuten bent u op de hoofdwegen naar Rotterdam, Amsterdam of Utrecht. Het Haagse Bos ligt om de hoek en het centrum van Den Haag is ongeveer vijftien minuten fietsen, maar het strand van Scheveningen is gemakkelijk te bereiken.

Indeling: Centrale entree. Trap naar de 1e verdieping. Galerij.

Entree appartement, hal / gang met twee vaste kasten.. Lichte woonkamer aan de achterzijde met vaste kast. Ruime slaapkamer aan de achterzijde met toegang tot het balkon op het zuiden. Zowel de woonkamer als de slaapkamer aan de achterzijde zijn voorzien van zonwering. 2 ruime slaapkamers aan de achterzijde, 1 met een vaste kast.

Ingang via de centrale hal met brievenbussen en deurbellen, gesloten trap met lift en galerij. Via de galerij bereikt u aan het appartement. Na de voordeur volgt de L-vormige gang met twee vaste kasten. Luxe keuken aan de galerijzijde in een lichte kleurstelling met ingebouwde koelkast, ingebouwde vriezer, afzuigkap, geiser, elektrische kookplaat, oven en een vaatwasser. Toilet. Luxe betegelde badkamer met douche, wastafel en ruimte voor de wasmachine. Ruime en lichte woonkamer aan de achterzijde van het huis met uitzicht op de binnenplaats. Slaapkamers 1 en 2 bevinden zich aan de voorzijde (galerijzijde) van het appartement. De 3e slaapkamer bevindt zich aan de achterzijde met toegang tot het balkon.

Het appartement is volledig uitgerust met dubbele beglazing. In de kelder is een privéberging, uw fiets is hier veilig en droog. De VvE is actief en volgt een meerjarig onderhoudsplan. Het gehele gebouw is daarom goed onderhouden. De galerij voldoet aan de recente eisen van de gemeente. Achter en naast het gebouw is er gelegenheid voor (gratis) parkeren gedurende de dag.

Details:
- Huurprijs is exclusief water / elektriciteit / verwarming / tv / internet / lokale belastingen;
- Huurprijs is exclusief € 70,00 per maand voorschot stookkosten;
- Geschikt voor maximaal 3 personen. Bij verhuur aan woningdelers / studenten geld er een toeslag op de huurprijs van € 150,00 per maand;
- Waarborgsom gelijk aan 2 maanden huur;
- Minimale huurperiode is 12 maanden;
- De woning word gestoffeerd opgeleverd eventueel gemeubileerd in overleg;
- Woonoppervlakte circa 82 m²;
- 3 Slaapkamers;
- Gehele woning is afgewerkt met een nette laminaatvloer;
- Geheel voorzien van dubbel glas;
- Nette keuken met inbouwapparatuur;
- Fietsenberging in de onderbouw;
- Gratis parkeren;
- Beschikbaar vanaf +/- 22 juli 2019.

Bijzonderheden:
- Beschikbaar voor een gezin of voor maximaal 3 personen (woningdelers).
- De huursom dient voor de 1e van de betreffende maand op de rekening van de verhuurder te staan;
- Aanbetaling gelijk aan 2 maanden huur te betalen vóór aanvang van de huurovereenkomst;
- Minimale huurperiode van 24 maanden (verlenging in overleg);
- 2 maanden kijkrechten voor de verhuurder bij beëindiging van de huurovereenkomst;
- Huisdieren niet toegestaan;
- ROZ huurcontract;
- Roken is niet toegestaan en er mogen geen wijzigingen aan het gehuurde worden aangebracht;
- Er worden geen uitspraken gedaan over het toewijzingsbeleid.

Als u in aanmerking wilt komen voor een woning die door PSG Wonen wordt aangeboden, moet u minimaal een (gezamenlijk) netto-inkomen hebben dat gelijk is aan 3x de totale huursom.

Bij interesse voor een huurwoning dient u bij ons onderstaande documenten aan te leveren:

Voor particulieren / garantsteller:
• Kopie geldig paspoort/ID-kaart/visum of verblijfsvergunning van aanvrager en eventuele overige aanvrager,
• Werkgeversverklaring / Arbeidscontract;
• Kopie 3 meest recente loonstroken;
• Kopie van een recent bank- of giro afschrift met salaris bijschrijvingen;
• Verklaring van de huidige verhuurder;
• Uittreksel BRP (Basis Registratie Personen) op te vragen bij uw gemeente;

Studenten alleen in samen werking met garantsteller:
• kopie van een geldig paspoort / identiteitskaart / visum of verblijfsvergunning van de aanvrager en een andere aanvrager;
• Kopieer de studentenpas / inschrijvingsbrief universiteit;
• Verklaring van de huidige verhuurder;
• Vraag een uittreksel uit de BRP (Basic Registration of Persons) aan bij uw gemeente;

In geval van scheiding:
• echtscheidingsconvenant;
• Kopie opgave eventuele alimentatie;

Voor zelfstandigen, directeur/aandeelhouders bovendien:
• Recente accountantsverklaring met balans en winst/verliesrekening over het afgelopen jaar, goedgekeurd door erkend accountant. (concept versie is niet voldoende);
• Recent uittreksel Kamer van Koophandel;

Voor gepensioneerden:
• In plaats van een werkgeversverklaring en salarisstrook kan worden volstaan met kopieën van de jaaropgaven van het afgelopen jaar;
• Kopie AOW-strook;
• Kopie pensioen-strook;

Deze huurbeschrijving is met zorg samengesteld. Alle tekst is echter informatief en is bedoeld als een uitnodiging om mogelijke huren te bespreken. U kunt geen rechten ontlenen aan deze verhuurbeschrijving.

Beautiful light and spacious 4 room apartment (approx. 82m2) located on the 1st floor with 3 bedrooms and a sunny south-facing balcony.

You can enjoy the sun and greenery of the house until late. Very centrally located in the green Mariahoeve in relation to the center of The Hague, the 'Mariahoeve' shopping center, within walking distance is also the 'Mariahoeve' train station and various public transport connections (tram and bus). Within a few minutes you are on the main roads to Rotterdam, Amsterdam or Utrecht. The Haagse Bos is around the corner and the center of The Hague is around fifteen minutes by bike, but the beach of Scheveningen is easy to reach.

Layout: Central entrance. Stairs to the 1st floor. Gallery.

Apartment entrance, hallway / corridor with two fixed cupboards .. Bright living room at the rear with fixed cupboard. Spacious bedroom at the rear with access to the south-facing balcony. Both the living room and the bedroom at the rear have sun blinds. 2 spacious bedrooms at the rear, 1 with a closet.

Entrance through the central hall with mailboxes and doorbells, closed staircase with elevator and gallery. You reach the apartment through the gallery. After the front door follows the L-shaped corridor with two fixed cupboards. Luxury kitchen on the gallery side in a light color scheme with built-in fridge, built-in freezer, extractor hood, geyser, electric hob, oven and a dishwasher. Toilet. Luxury tiled bathroom with shower, sink and space for the washing machine. Spacious and bright living room at the rear of the house overlooking the courtyard. Bedrooms 1 and 2 are located on the front (gallery side) of the apartment. The 3rd bedroom is located at the rear with access to the balcony.

The apartment is fully equipped with double glazing. There is a private storage room in the basement, your bike is safe and dry. The VvE is active and follows a multi-year maintenance plan. The entire building is therefore well maintained. The gallery meets the recent requirements of the municipality. Behind and next to the building there is opportunity for (free) parking during the day.

Details:
- Rent is excluding water / electricity / heating / TV / internet / local taxes;
- Rent is excluding € 70.00 per month advance heating costs;
- Suitable for a maximum of 3 people. When renting to home divisors / students, there is a surcharge on the rental price of € 150.00 per month;
- Deposit equal to 2 months rent;
- Minimum rental period is 12 months;
- The apartment is upholstered with a possibility to rent the apartment furnished in consultation;
- Living area approximately 82 m²;
- 3 bedrooms;
- Entire home is finished with a neat laminate floor;
- Fully equipped with double glazing;
- Neat kitchen with appliances;
- Bicycle storage in the basement;
- Free parking;
- Available from approx July 22, 2019.

Particularities:
- Available for a family or for a maximum of 3 people (house sharers).
- The rent must be on the landlord's account before the 1st of the month concerned;
- Down payment equal to 2 months rent to be paid before the start of the lease;
- Minimum rental period of 24 months (extension in consultation);
- 2 months viewing rights for the lessor upon termination of the lease;
- Pets not allowed;
- ROZ rental contract;
- Smoking is not permitted and no changes may be made to the rented property;
- No statements are made about the allocation policy.

If you want to be eligible for a home that is offered by PSG Wonen, you must have at least a (joint) net income that is equal to 3x the total rent.

If you are interested in a rental property, you must provide the following documents to us:

For individuals / guarantor:
• Copy of valid passport / ID card / visa or residence permit of the applicant and any other applicant,
• Employer's statement / Employment contract;
• Copy 3 most recent payslips;
• Copy of a recent bank or giro statement with salary transfers;
• Statement from the current landlord;
• Extract BRP (Basic Registration of Persons) from your municipality;

Students only in collaboration with guarantor:
• a copy of a valid passport / identity card / visa or residence permit from the applicant and another applicant;
• Copy the university student pass / enrollment letter
• Statement from the current landlord;
• Request an extract from the Basic Registration of Persons (BRP) from your municipality;

In case of divorce:
• divorce agreement;
• Copy stating any alimony;

For the self-employed, director / shareholders in addition:
• Recent auditor's report with balance sheet and profit / loss account for the past year, approved by accredited accountant. (draft version is not sufficient);
• Recent extract from the Chamber of Commerce;

For pensioners:
• Instead of an employer's statement and salary slip, copies of the annual statements for the past year will suffice;
• Copy of the AOW pension slip;
• Copy of pension strip;

This rental description has been compiled with care. All text is informative, however, and is intended as an invitation to discuss possible rentals. You cannot derive any rights from this rental description.

ZonZone

Recently viewed