Begrippenlijst

A

Een aankoopmakelaar helpt u in het gehele aankoopproces van een woning. Een aankoopmakelaar kost u niets. Hij of zij levert u altijd geld op omdat op basis van prestatie wordt gewerkt. Verdient u niets, dan verdient de aankoopmakelaar ook niets.
Afkorting van Autoriteit Financiële Markten. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren.
Kosten die u betaalt aan de bank of financiële instelling bij het afsluiten van een hypotheek. Deze kosten (ook wel afsluitprovisie genoemd) zijn fiscaal aftrekbaar en bedragen meestal rond de 1% van het leenbedrag.
Deze akte wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster.
Deze akte wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster.
Met het kopen van een appartementsrecht wordt de koper mede-eigenaar van het gebouw. Het appartementsrecht geeft een aandeel van de eigenaar in het totaal weer (dit is bijvoorbeeld nodig voor de verrekening van onderhoudskosten en de opstalverzekering). Het recht ontstaat na het splitsen van het appartement in meerdere delen (de woon- en /gebruiksruimten). Overigens heeft niet ieder appartement, of iedere beneden- of bovenwoning een appartementsrecht. 
Een verzekering waarmee u een te grote terugval in uw inkomen voorkomt, op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt.
Clausule die in de koopakte wordt opgenomen als er een kans bestaat dat er asbest aanwezig is. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de Milieuwet. De koper verklaart in de clausule dat hij hiermee bekend is en vrijwaart daarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid als er inderdaad asbest wordt gevonden.

In woningen van voor 1982 kan asbest verwerkt zijn.

B

Bij deze rente is het rentepercentage dat u betaalt variabel. Het beweegt zich tussen een vooraf vastgestelde boven- en ondergrens. Valt de marktrente buiten deze grenzen, dan wordt het rentepercentage naar boven of naar beneden aangepast.
Als na het tekenen van het koopcontract de koop van de woning niet doorgaat, dan moet de koper een bedrag aan de verkoper betalen. Met een bankgarantie verklaart de bank dat zij garant staat voor dit bedrag als de koper zijn verplichtingen niet nakomt.
Drie (werk-)dagen bedenktijd voor de koper vanaf het moment dat de koopovereenkomst van een woning tussen verkoper en koper wordt getekend. Gedurende deze periode kan de koper zonder opgaaf van reden afzien van de koop van de woning. De wijze waarop de koper dit moet mededelen aan de verkoper staat in de koopakte beschreven.
Dát gedeelte van het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Alle bijtel- en aftrekposten zijn hierin verwerkt.
Het recht om bepaalde gemaakte kosten van uw bruto-inkomen af te trekken. Hierdoor krijgt u een deel van de normaal te betalen belasting terug. De hypotheekrente is zo'n kostenpost. Andere voorbeelden zijn: de notariskosten en de taxatiekosten voor het afsluiten van een hypotheek. Wat precies uw belastingvoordeel is hangt af van de hoogte van uw inkomen.
Een verzekering die hypotheekadviseurs (geven van hypotheekadvies), geregistreerd taxateurs (maken van een taxatie van een woning), bouwkundig keurmeesters (uitvoeren van een bouwkundige keuring) en makelaars (begeleiden bij de aan- en verkoop van woningen) afsluiten ter dekking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten die zij maken bij de uitoefening van hun beroep.
Een plan bestaande uit een plan-kaart, bebouwingsvoorschriften, een toelichting en een exploitatieopzet. Op de plan-kaart kan een koper van een woning zien welke bestemming het perceel heeft dat de koper gaat kopen. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder beschreven (zoals de goothoogten, de inhoud van de bouwwerken, de rooilijnen, de bebouwingsintensiteit etc.). Een bestemmingsplan is bindend voor burgers.
Een bedrag dat een serieuze gegadigde biedt met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod behoren.
Wilt u tussentijds uw hypotheek aflossen? Lees dan de voorwaarden goed na! Het kan zijn dat u een boeterente aan de hypotheekverstrekker moet betalen. Dit komt voor wanneer de rentevaste periode nog niet is verstreken en als de marktrente op het moment van aflossen lager is. Indien u de hypotheek tussentijds aflost in verband met de verkoop van de woning, dan wordt meestal geen boeterente in rekening gebracht. Maar er zijn banken die dat wel doen. Daarom is het ook van belang dat u bij de aankoop van een woning een eerlijk en onafhankelijk hypotheekadvies krijgt!
Jaarlijks mag u een bedrag op de hypotheek aflossen zonder dat er boeterente in rekening wordt gebracht. De hoogte van dit bedrag is meestal een percentage van de oorspronkelijke lening.
Bij een nieuwbouwwoning wordt de verstrekte hypotheek op een aparte bankrekening (een depot) gezet. Van het saldo wordt in verschillende termijnen de aannemer die het huis bouwt betaald.
Dit is het maandelijkse rentepercentage dat u daadwerkelijk over uw hypotheekschuld betaalt. In de effectieve rente zijn de extra kosten mee berekend en het moment waarop betaald wordt.
Het bedrag dat u aan de bank en/of verzekeraar betaalt voor uw hypotheek. Dit bedrag bestaat uit de hypotheekrente en eventueel de premie voor een levensverzekering of inleg op een beleggingsrekening. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het belastingvoordeel.

C

De personen die voor het opmaken van een authentieke akte persoonlijk ter ondertekening voor de notaris verschijnen. Ook wel: de verschijnende persoon.
De vergoeding voor de makelaar bij de aankoop of  verkoop van uw huis.

D

''In depot geven'' betekent letterlijk: in bewaring geven. Een bouwdepot is een rekening waarop de hypotheek voor een nieuwbouwwoning wordt gestald en waarmee in termijnen de aannemer wordt betaald. Ook bij een verbouwing kan er sprake zijn van een depot. Het extra hypotheekbedrag wordt dan in een (ver)bouwdepot gezet. De verbouwingskosten worden vanuit deze rekening betaald. Bij een premiedepot wordt geld geparkeerd om de premies voor een levensverzekering te betalen.
De rentevergoeding die u ontvangt over het bedrag wat in depot staat.

E

Document waarin afspraken worden vastgelegd bij beëindiging van een huwelijk. Hierbij kunt u denken aan afspraken over het huis en wat er met de kinderen gaat gebeuren. Het echtscheidingsconvenant kan worden opgemaakt door (bijvoorbeeld) een advocaat. Het convenant wordt meegestuurd met het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding.
Het bedrag dat een woning opbrengt als deze onder normale omstandigheden wordt verkocht (ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde).
Het maandelijkse rentepercentage dat u daadwerkelijk over uw hypotheekschuld betaalt. In de effectieve rente zijn de extra kosten meegerekend en het moment waarop betaald wordt.
Een akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van onroerende zaken. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster.
De officiële overdracht van onroerende zaken bij de notaris. Dit gebeurt door ondertekening van de notariële akte van levering en inschrijving daarvan in het Kadaster (juridische levering) en overhandiging van de sleutels (feitelijke levering). Pas hierna is de koper echt eigenaar.
Een bedrag dat is gebaseerd op de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde, en dat eigenwoningbezitters bij hun inkomen moeten optellen bij de aangifte inkomstenbelasting. Over dit eigenwoningforfait moet vervolgens inkomstenbelasting worden betaald. Voorheen werd dit huurwaardeforfait genoemd.
Dit betekent dat anderen (zogenaamde derden) bepaalde rechten hebben op het gebruik van de grond en/of bebouwing. Een erfdienstbaarheid staat in het eigendomsbewijs van de woning vermeld. Voorbeelden zijn: het recht van overpad, uitrit, het gemeenschappelijk gebruik van leidingen.
Bij sommige woningen is de woning zelf wel in eigendom maar de grond niet. De gemeente heft dan erfpachtcanon op de grond die in erfpacht is gegeven. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.
Executie van een woning betekent dat de woning gedwongen wordt verkocht. Op een woningveiling vinden veel executieverkopen van woningen plaats.
De executiewaarde van een woning is van belang op het moment dat een eigenaar van een woning de verplichtingen uit de hypotheekovereenkomst (rente en aflossing) lange tijd niet nakomt. Dan volgt meestal een gedwongen verkoop. De executiewaarde is het bedrag dat de onroerende zaak bij gedwongen verkoop vermoedelijk zal opbrengen. Helaas klopt deze waarde vaak niet omdat woningen op veilingen veelal onder de executiewaarde worden verkocht.
U lost meer van uw hypotheek af dan waartoe u verplicht bent. 

F

Kosten die worden gemaakt bij het afsluiten van een hypotheek. Voorbeelden daarvan kunnen zijn: administratiekosten, afsluitkosten, hypotheekaktekosten (notaris) en kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie.
Dit is het voordeel dat u heeft als gevolg van de zogenaamde aftrekposten: kosten die u maakt voor de financiering van uw woning en die u in mindering mag brengen bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Voorbeelden kunnen zijn: de notariskosten voor de hypotheekakte en de betaalde hypotheekrente.

G

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, hebben u en uw partner in principe allebei recht op de helft van de bezittingen (woning) en schulden (hypotheek).
Dit is een vorm van samenleven die wettelijk geregeld en geregistreerd is. Geregistreerd partnerschap heeft vrijwel dezelfde gevolgen als het huwelijk.
Het gunnen of toewijzen, na een bieding, van een object dat op een veiling ter verkoop is aangeboden. Wanneer een openbare verkoop van een object (bijvoorbeeld een huis) wordt gehouden, wijst de verkoper of de veilende hypotheekhouder het object aan de hoogste bieder toe om zo de koop rond te maken.

H

Iemand is handelingsbekwaam als men meerderjarig (18 jaar of ouder) of gehuwd is. Mits men niet onder curatele is gesteld. Als u een woning verkoopt of aankoopt moet u handelingsbekwaam zijn.
Iedere belastingbetaler heeft recht op een vaste korting op de te betalen belasting, de heffingskorting. Daarnaast zijn er extra heffingskortingen zoals arbeidskorting, ouderenkorting en kinderkorting.
Een nieuwe taxatie van uw huis om te bepalen wat op dat moment de waarde is. Is soms nodig na afloop van een rentevaste periode, als de hypotheekverstrekker een voorstel doet voor een volgende rentevaste periode. Is de waarde van uw woning sterk gestegen, dan kan het zijn dat uw hypotheek tegen gunstigere rentecondities wordt verlengd.
De registratie van de eigenaar van bijvoorbeeld een woning en de hoogte van de hypotheek in het hypotheekregister bij het Kadaster.

I

Alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding behoren van verzekeringnemer en zijn/haar gezinsverband.
Verzekering tegen de financiële gevolgen van schade (door bijvoorbeeld brand, waterschade, diefstal etc.) aan roerende zaken (alles van enige waarde dat zich in huis bevindt).

Maatregelen om inbraak te voorkomen, volgens een klassenindeling samengesteld door de Stichting Kwaliteitsborging. De klassenindeling gaat op basis van een aantal punten (hoogte verzekerde som, hoogte attractieve zaken)

De preventie:

B = (Bouwkundige maatregelen)

E = (Elektronische maatregelen)

C = (Compartimentering)

Daarnaast wordt aangegeven hoe de preventie dient te zijn.

S = standaard / N = normaal / Z = zwaar

K

Het Kadaster geeft weer in welke stukken de grond in Nederland is verdeeld en aan wie elk van deze stukken grond toebehoort. Daarnaast geeft het Kadaster informatie over hoe groot het grondoppervlak is, of er een bevel tot bodemsanering is, of het pand op de monumentenlijst staat en welk kadastraal nummer het heeft.

Een overzicht met de basisgegevens van een vastgoedobject, schip of vliegtuig uit de kadastrale registratie op een bepaalde datum.   

Het overzicht vermeldt onder andere: naam, adres, geslacht en geboortedatum van de kadastrale eigenaar, kadastrale aanduiding, oppervlakte, zakelijke rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden), belemmeringen (zoals aanduidingen in het kader van de monumentenwet, aanduidingen in het kader van de belemmeringenwet, privaatrecht (leidingen)) en besluiten inzake de Wet Bodembescherming (vervuilingen), aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht, wijziging in hypotheken en afkoop van erfpachtcanons.

Het uittreksel is bedoeld om aan te geven wie bij het Kadaster als eigenaar van een bepaald perceel staat geregistreerd op een bepaalde datum.

Een levensverzekering met een eenmalige uitkering op de einddatum of bij eerder overlijden van de verzekerde. De uitkering is bestemd voor het aflossen van de hypotheek. Als wordt voldaan aan een aantal in de wet genoemde voorwaarden dan is de uitkering uit de verzekering belastingvrij.
Een schriftelijk en onderhands koopcontract tussen kopers en verkopers waarin alle mondelinge overeengekomen afspraken worden vastgelegd en waarin eventueel ontbindende voorwaarden, bijzondere clausules en de lasten en verplichtingen worden opgenomen. Deze wordt meestal opgemaakt door de verkopend makelaar of door de notaris.

Het totaal van de kosten die de koper betaalt voor de overdracht van een woning. Hieronder vallen overdrachtsbelasting, notariskosten, hypotheekaktekosten, afsluitprovisie, makelaarscourtage en taxatiekosten.

L

Verzekering waarbij een afgesproken bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde. In dat geval heb je het over een overlijdensrisicoverzekering. Er zijn ook verzekeringen waarbij een bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden óf op de einddatum van de verzekering als de verzekerde dan nog leeft.
De levering van een woning is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel met de woning op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.
Een notariële akte waarbij de onroerende zaak, in dit geval het huis wordt overgedragen.
De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.

M

Het bedrag dat uw hypotheek u elke maand kost aan rente en aflossing. De bruto-maandlast is het bedrag dat u elke maand betaalt, netto-maandlast is het bedrag dat overblijft als uw belastingaftrek verrekend is.
Deskundige specialist op het gebied van onroerende zaken zoals huur, verhuur, aankoop en verkoop van onroerende zaken.. 

N

Een garantie die u kunt krijgen bij uw hypotheek. U bent er dan van verzekerd dat wanneer u de hypotheek niet meer zelf kunt opbrengen, de restantschuld wordt betaald door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. 
Het bedrag dat u maandelijks kwijt bent aan hypotheeklast. Het is de bruto maandlast minus de terug te ontvangen belasting.
De kosten die de notaris berekent voor het opstellen van de hypotheekakte en de eigendomsakte (ook wel transportakte genoemd).

O

Een toezegging van de verkoper aan een gegadigde om geen transactie met andere gegadigden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven wel mogelijk.
Zonder ambtelijke (notariële) tussenkomst; opgemaakt tussen partijen onderling. In tegenstelling tot authentiek.
Verkoopwaarde van onroerende zaken die onder normale omstandigheden op de vrije markt worden verkocht. Dit in tegenstelling tot de gedwongen (executoriale) verkoop.
Een belasting die u betaalt aan de gemeente voor het eigendom en het gebruik van uw huis.
Voorwaarden die in de koopakte worden opgenomen. Op grond van een ontbindende voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Een ontbindende voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundige keuring.
Een verzekering die schade aan de woning (opstal) dekt als gevolg van bijvoorbeeld brand, wateroverlast en blikseminslag.
Als een woning niet die eigenschappen heeft die men van nieuwe(re) woningen kan verwachten, wordt vaak een ouderdomsclausule opgenomen in de koopakte. Een voorbeeld is de volgende passage: "de koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning meer dan 70 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit mogen worden gesteld aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe(re) woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de funderingen, leidingen voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht".
Een regeling waarbij de verkoper aan de koper een compensatie aanbiedt voor dubbele woonlasten van de koper. Hierbij worden de dubbele woonlasten voor de koper van een woning grotendeels gecompenseerd. Van dubbele woonlasten is sprake indien de koper een nieuwe woning heeft gekocht en de oude woning nog niet heeft verkocht. 
Een lening die een bepaalde periode overbrugt tussen de betaling van de aankoop van een woning en de ontvangst van de opbrengst van de verkochte woning. Dit krediet (overbruggingshypotheek) wordt bijvoorbeeld verstrekt op basis van de overwaarde van de huidige woning, de hoogte van het inkomen en de hypotheek van de nieuwe woning.
Een door de notaris opgestelde akte bij de koop en verkoop van onroerend goed. De woning komt hierdoor officieel op uw naam te staan. Deze akte heet ook wel de transportakte.
Heffing van de overheid die (veelal) de koper van een woning moet betalen bij aankoop. In de volksmond wordt het ook wel de verhuisbelasting genoemd. Wanneer een koper een woning onder de marktwaarde koopt, kan koper toch een hogere aanslag krijgen. Wanneer in een overeenkomst BTW is opgenomen - en dat is meestal zo bij een nieuwbouwwoning - hoeft koper geen overdrachtsbelasting te betalen omdat de overheid dan al belasting int via de BTW.

P

Het ondertekenen van de hypotheek- en transportakte door koper, verkoper en notaris.
Prijs die de verkoper vraagt voor een woning, en waarmee kopers worden uitgenodigd een bod te doen.

R

Het recht dat u geeft aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek. Blijft u in gebreke met de aflossing en wordt uw huis openbaar verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij het vorderen van de opbrengst.
Recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.
Het verlenen van rechtshulp, dus geen vergoeding in geld maar in diensten.
Een verzekering die de kosten dekt van ondersteuning bij juridische geschillen. 
Een goed (zoals een woning) dat niet van eigenaar kan wisselen zonder inschrijving in bepaalde registers. 
Het deel van de hypotheekschuld dat nog niet is afgelost. 
Goederen die de koper van een woning kan overnemen van de verkoper. Over de roerende zaken hoeft de koper (bij kosten koper) geen overdrachtsbelasting te betalen.
Zaken die niet duurzaam verbonden zijn met het onroerend goed. Denk bijvoorbeeld aan gordijnen, verhuisbare vloeren, keukenapparatuur, meubels, opbouwverlichting etc. Bij de koopakte zit standaard een lijst met roerende zaken.
Het uitschrijven van een hypotheek uit het Hypotheekregister als deze volledig is afgelost. De notaris royeert de hypotheek bij de verkoop van een woning.

S

Kosten voor collectief onderhoud, collectieve verzekeringen en overige voorzieningen aan een onroerend goed. Bewoners van flats, appartementen en gesplitste woningen hebben met servicekosten te maken.
Verklaring die wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. De koper zal moeten zorgen dat bij de feitelijke levering de onroerende zaak door hem wordt verzekerd.
Een initiatief van gemeenten en de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het doel van de starterslening is het stimuleren van het eigenwoningbezit, bijvoorbeeld bij verkoop van woningen door woningbouwcorporaties maar ook bij nieuwbouwprojecten. De lening wordt door de gemeente verstrekt via het SVn. SVn beheert per deelnemende gemeente een doorlopend fonds. De starterslening is een flexibele lening die mee beweegt met de inkomensontwikkeling van het woningkopende huishouden. De lening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Doordat de Starterslening wordt verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie lopen de gemeenten geen risico. Ook de ontvangers van de Starterslening lopen door de Nationale Hypotheek Garantie geen onaanvaardbare risico's.
Belasting die moet worden betaald over eigendom dat is verkregen door overlijden (erfenis) of door een schenking.

T

Kosten voor de waardebepaling van het huis door een geregistreerd taxateur. De waarde is onder meer afhankelijk van de ligging, de grootte en de staat van onderhoud.
Een rapport waarin de door een geregistreerd taxateur vastgestelde waarde van de woning is vastgelegd.
Een bij de notaris opgesteld document waarin staat beschreven hoe er na het overlijden met de bezittingen en schulden van de overledenen moet worden omgegaan.
De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.
Een door de notaris opgestelde akte bij de koop en verkoop van een woning (onroerend goed). Deze akte wordt ook wel de leveringsakte genoemd. De woning komt met ondertekenen van deze akte officieel op uw naam te staan.
De notaris brengt kosten in rekening. Transportkosten zijn de kosten die in rekening gebracht worden voor de transportakte bij de verkoop van een huis.

V

Als u niet kiest voor een rentevastperiode, krijgt u te maken met variabele rentestanden. U betaalt per maand een bedrag afhankelijk van de rente.
Als men eigenaar is van een appartementsrecht, is men volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex.
Als u gaat verhuizen, dan heeft dit gevolgen voor de hypotheek. In de verhuisregeling, die is opgenomen in uw hypotheekakte, staan alle voorwaarden vermeld.
Verpanding is vaak aan de orde bij een hypotheek. Een recht van pand wordt verleend op bepaalde goederen of producten om aan een schuldeiser zekerheid te geven dat hij zijn vordering bij voorrang boven andere schuldeisers kan verhalen. In de hypotheekakte kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat de opbrengst uit een levensverzekering moet worden gebruikt als aflossing van de hypotheek en als onderpand.
Een volmacht is een verklaring van iemand dat hij een ander persoon de bevoegdheid geeft om bepaalde (rechts)handelingen voor hem uit te voeren.
De koper betaalt bij de aankoop van onroerend goed niet: overdrachtsbelasting, kadasterkosten voor inschrijving van de akte, notariskosten voor opmaak van de akte van levering. Deze kosten zijn voor rekening van de verkoper. Koper betaalt wel: kadasterkosten voor inschrijving van de hypotheekakte, notariskosten voor opmaken van de hypotheekakte, taxatiekosten voor hypotheekverkrijging en afsluitprovisie hypotheek.
Waarde van een woning als deze vrij op de markt kan worden verkocht. Dit in tegenstelling tot de waarde bij een gedwongen verkoop. Dat noemt men de executiewaarde.

W

Een bedrag dat gestort wordt door de koper als zekerheid dat de koper aan zijn verplichtingen zal voldoen. Een alternatief is het stellen van een bankgarantie.
Vergunning die u krijgt van de gemeente wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld omdat u woont of werkt in de gemeente of in de regio. In een aantal gemeenten heeft u een woonvergunning nodig om er te kunnen wonen. Dat geldt voor huizen beneden een bepaalde koop- of huursom. 
Bij de Wet Onroerende Zaken vastgestelde waarde van onroerende zaken. Deze waarde wordt onder andere gebruikt bij de vaststelling van de hoogte van gemeentelijke belastingen en het huurwaardeforfait.

Z

Gerichte opdracht tot dienstverlening aan een makelaar om specifiek voor u op zoek te gaan naar een passende woning.