Huurprijs wijzigingen

Huurverhoging
Voor huurwoningen geldt een maximale huurverhoging, behalve bij geliberaliseerde huurcontracten. Elk jaar stelt de regering vast met welk percentage de huren maximaal omhoog mogen.

 

Regels huurverhoging

De verhuurder mag maar 1 keer per 12 maanden de huur verhogen. Daarbij moet hij zich houden aan de maximale huurverhoging. Ook moet hij minstens 2 maanden van tevoren schriftelijk aan de huurder laten weten dat de huur omhoog gaat.

Hierbij moet hij het volgende vermelden:

  • het verhogingspercentage
  • de oude huurprijs
  • de nieuwe huurprijs
  • de ingangsdatum
  • hoe de huurder bezwaar kan maken
  • de termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt

De huurprijs voor een woning die de PSG Wonen aanbiedt, wordt in overleg met de eigenaar van de woning vastgesteld. In principe is één ieder vrij om in goed overleg een huurprijs overeen te komen. Uiteraard zijn de regels van dwingend Nederlands recht hierop ook van toepassing. De huurder wordt hierin beschermd, deze kunnen de kale huurprijs en de servicekosten door de huurcommissie laten toetsen binnen een termijn van zes maanden na het ingaan van het huurcontract. In bepaalde gevallen kan dat ook na de eerste zes maanden.


Geliberaliseerde en niet geliberaliseerde huurprijs

In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen niet-geliberaliseerde huur en geliberaliseerde huurprijs. Huurprijsliberalisatie wil zeggen dat het grootste deel van de huurprijzen wet niet meer van toepassing is. De regeling geldt voor dure woningen, of beter gezegd voor dure huurcontracten. Niet de woning is geliberaliseerd, maar het contract. Alle contracten met een huurprijs boven de liberalisatiegrens kunnen geliberaliseerd worden. Voor een geliberaliseerd contract geldt de huurprijzen wet niet meer, met uitzondering van enkele artikelen. Bezwaar tegen de huurverhoging is niet meer mogelijk en ook een voorstel tot huurverlaging kan niet meer.

Het gaat nadrukkelijk om de huurprijs, dus de kale huur. Een all-in huur is nooit geliberaliseerd. Omdat er bij een all-in huur niet bekend is wat de kale huur is, kan deze per definitie ook niet geliberaliseerd zijn. Bij een all-in huur kan een huurder ten allen tijden, dus ook na 6 maanden, naar de huurcommissie.

Bepalend bij het vaststellen of een woning in de vrije sector valt is niet de gevraagde huur, maar de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel. Die is afhankelijk van de kwaliteit, de grootte, de ligging en de voorzieningen. Het woningwaarderingsstelsel van het ministerie van VROM bevat een puntensysteem waarmee u de maximale huur voor een woning kunt berekenen. Om de rekenhuur te bepalen moet u die nog verhogen met eventuele bijkomende kosten, die volgens de huursubsidiewet subsidiabel zijn.

Uiteraard kunnen de medewerkers van PSG Wonen u verder informeren over de regelgeving inzake het Woningwaarderings-/puntenstelsel voor zelfstandige woningen.


De maximale huurprijs

De maximale huur van woningen is wettelijk vastgelegd in het woningwaarderingsstelsel, beter bekend als het puntenstelsel. Aan de hand van het puntenstelsel kunt u het aantal punten berekenen en daarmee de maximaal toegestane huurprijs.

Meer informatie over het puntensysteem, huurliberalisatie en servicekosten vindt u op de site van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM).


Huurbetaling

PSG Wonen adviseert om uw huurbetaling automatisch te laten plaatsvinden. De huurpenningen moeten altijd per vooruitbetaling worden voldaan en dienen vóór of op de eerste dag van de maand op de rekening van de verhuurder c.q. beheerder te zijn bijgeschreven. Dit betekent dus dat u rekening moet houden met eventuele vertraging die de overschrijving met zich mee brengt. Doorgaans is het verstandig de opdracht tot betaling rond de 25ste van de maand te laten plaatsvinden. Door een automatische betaalopdracht via de bank vast te leggen voorkomt u dat de huurpenningen te laat worden betaald. Het scheelt u veel administratie en zorgen om niet om te hoeven kijken naar de betalingen. Indien uw betaling te laat wordt ontvangen dan bent u hiervoor administratiekosten verschuldigd. In uw huurovereenkomst treft u de exacte afspraken hieromtrent aan. Indien uw betaling door welke reden dan ook vertraagd is, vragen wij u dit direct aan PSG Wonen kenbaar te maken.