Beschrijving

***ENGLISH TRANSLATION BELOW***

*** GESCHIKT VOOR MAXIMAAL 1 PERSOON*** / *** AVAILABLE FOR MAX 1 PERSON***
*** NIET BESCHIKBAAR VOOR STUDENTEN*** / *** NOT AVAILABLE FOR STUDENTS***

GESTOFFEERD 2-KAMER APPARTEMENT, GELEGEN OP DE 2E VERDIEPING, BOVEN RESTAURANT "HUDSON BAR & GRILL". OP LOOPAFSTAND VAN HET FREDERIK HENDRIKPLEINPLEIN, DE DIVERSE WINKELS, RESTAURANTS, OPENBAAR VERVOER VERBINDINGEN. NABIJ HET STRAND, DE BOULEVARD, HET OPCW, INTERNATIONALE TRIBUNAALS.

Entree aan straatzijde, trap naar 2e verdieping, eigen entree, gezellige woonkamer (ca.6.45 x 3.65 m) met frans balkon aan voorzijde, laminaatvloer, originele details, open keuken met diverse inbouwapparatuur. Kleine slaapkamer. Moderne betegelde badkamer met douche, toilet en wastafel.

Het gehele appartement is voorzien van een keurige laminaat vloer en er is een gezamenlijke wasmachine aanwezig in het gebouw.

Dit leuke appartement op toplocatie is zeker een bezichtiging waard!

Bijzonderheden;
- Huurprijs inclusief servicekosten ad € 125,00 per maand voor gas, water, licht, tv en internet;
- Gestoffeerd;
- 1 slaapkamer;
- Frans balkon;
- Lichte woon / eetkamer met hoge plafonds;
- Complete keuken met inbouw apparatuur;
- Badkamer met douche, wastafel met spiegel en toilet (sanibroyeur);
- Originele details; glas in lood ramen, ornamenten plafond, schouw, paneeldeuren;
- Beschikbaar per 1 oktober 2021.

Huurvoorwaarden:
- Geschikt voor maximaal 1 persoon;
- Niet beschikbaar voor studenten;
- Huisvestingsvergunning vereist;
- U dient een netto inkomen te hebben van minimaal 3 x maal de totale huurprijs.
- Minimale huurperiode 12 maanden;
- 1 maand borg te betalen voor aanvang huurcontract;
- 2 maanden kijkrecht voor verhuurder bij beëindiging huurcontract;
- Geen huisdieren toegestaan;
- Er mag niet gerookt worden en er mogen geen veranderingen worden aangebracht aan het gehuurde;
- Er worden geen uitspraken gedaan over het toewijzingsbeleid.

Om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dient u de volgende documenten te overleggen:
Personen van aanvrager en eventuele andere aanvrager:
- Kopie geldig paspoort / ID kaart van aanvrager en eventuele andere aanvrager (Gelieve uw BSN door te strepen);
- Recente werkgeversverklaring(en) niet ouder dan 1 maand;
- Kopie van 3 recente opeenvolgende salarisstroken van de aanvrager (Gelieve uw BSN door te strepen);
- Kopie van 3 recente opeenvolgende bankafschriften (digitaal toegestaan) waarop de betaling van het salaris zichtbaar is;
- Definitieve IB jaaropgaaf van de belastingdienst van het afgelopen jaar
- Kopie van bankpas (voorzijde);
- Verklaring van verhuurder / beheerder / eigenaar / hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsverleden;
- Uittreksel uit de BRP (basisregistratie personen) van uw gemeente;

In geval van echtscheiding
- Echtscheidingsconvenant
- Kopie eventuele alimentatie

Voor zelfstandigen (ZZP), directeur/aandeelhouders aanvullend:
- Recente accountants verklaring met balans en winst- en verliesrekening van de afgelopen 2 jaar, goedgekeurd door gecertificeerd accountant. (Conceptversie is niet voldoende)
- Kolommen balans winst/verlies lopend jaar
- Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
- Definitieve aanslagen IB 60 van de afgelopen 2 jaar

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze huurbeschrijving geen rechten ontlenen. Van onze kant wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle afmetingen en oppervlakten zijn indicatief


NICE UPHOLSTERED / UNFURNISHED 2-ROOM APARTMENT, LOCATED ON THE 2ND FLOOR, ABOVE RESTAURANT "HUDSON BAR & GRILL". WITHIN WALKING DISTANCE OF FREDERIK HENDRIKPLEIN, VARIOUS STORES, RESTAURANTS, PUBLIC TRANSPORT CONNECTIONS. NEAR THE BEACH, THE BOULEVARD, THE OPCW, INTERNATIONAL TRIBUNALS.

Entrance on street side, stairs to 2nd floor, private entrance, cosy living room (approx. 6.45 x 3.65 m) with French balcony at the front, laminate floor, original details, open kitchen with several appliances. Small bedroom. Modern tiled bathroom with shower, toilet and sink.

The whole apartment has a neat laminate floor and there is a shared washing machine in the building.

This nice apartment in prime location is definitely worth a visit!

Rental details:
- Rental price includes service costs of € 125.00 per month for gas, water, electricity, TV and internet;
- Semi-furnished;
- 1 bedroom;
- French balcony;
- Bright living / dining room with high ceilings;
- Complete kitchen with built-in appliances;
- Bathroom with shower, washbasin with mirror and toilet (sanibroyeur);
- Original details; Stained glass windows, ornamental ceiling, fireplace, paneled doors;
- Available from 1 October 2021.

Rental conditions:
- Suitable for max 1 person;
- Not avaialble for students;
- Housing permit required;
- You must have a net income of at least 3 times the total rent.
- Minimum rental period 12 months
- 1 month deposit to be paid before start of rental period;
- 2 months right of viewing for landlord at termination of lease;
- Pets are not allowed;
- No smoking and no changes may be made to the rented property.
- No statements are made regarding the allocation policy.

To be considered for the offered property, you must submit the following documents:
Persons of applicant and any other applicant:
- Copy of valid passport / ID card of applicant and any other applicant (Please cross out your BSN);
- Recent employer's statement(s) not older than 1 month;
- Copy of 3 recent consecutive salary slips of the applicant (Please cross out your BSN);
- Copy of 3 recent consecutive bank statements (digital allowed) showing payment of salary;
- Final IB annual statement from the tax authorities for the past year.
- Copy of bank card (front side);
- Statement from landlord / manager / owner / mortgage holder of current residence confirming good payment history;
- Extract from the BRP (personal records database) of your municipality;

In case of divorce
- Divorce agreement
- Copy of any maintenance payments

For the self-employed (ZZP), director/shareholders additionally:
- Recent auditor's report with balance sheet and profit and loss account for the past 2 years, approved by certified auditor. (Draft version is not sufficient)
- Columns balance sheet profit/loss current year
- Recent extract from the Chamber of Commerce (not older than 1 month)
- Final assessments IB 60 of the past 2 years

This information has been compiled with the utmost care. You can not derive any rights from this rental description. On our part, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative

Kenmerken